موارد مهم و قابل توجه که باید قبل از برگزاری اردو و بازدید رعایت شوند:

1- رعایت تمام بندهای دستورالعمل اجرایی اردو و بازدید دانش آموزی( به شماره 22028/140 مورخ 18/8/89) الزامی است.
2- اردو و بازدید در دوره پیش دبستانی فقط در محدوده شهرستان انجام می گیرد.
3- مدت زمان اردو و بازدید در دوره های پیش دبستانی و دبستانی فقط یک روزه است.
4- کلیه دانش آموزان اعزامی و عوامل اجرایی باید دارای بیمه حوادث اردویی باشند.
5- عوامل اجرایی باید در قبال دانش آموزان اعزامی ، دارای بیمه مسئولیت مدنی باشند.
6- فرمهای رضایت نامه با حضور اولیاء درمدرسه امضاء گردد.( یا امضاء اولیاء توسط مدیر بررسی و تأیید گردد)

يادآوري: برنامه هاي پيش بيني شده براي اردو و يا بازديد ، بايد به پيوست رضايت نامه تحويل ولي دانش آموز گردد.


7- سقف تعداد مجاز دانش آموزان در هر اردو با توجه به جدولهای 1 و 2 دستورالعمل اجرایی باید کاملاً رعایت گردد.
دوره پیش دبستانی حد اکثر 63 نفر- دوره دبستانی 84 نفر- دوره های متوسطه اول و دوم 112 نفر.

نكته مهم در خصوص اردوي مشهد مقدس: توجه خاص به بخشنامه شماره ك/93/25049/56 مورخ  93/10/22 و هماهنگي لازم با كارشناسي تعاون اداره كل به شماره 09177026740  - 32355039

نکته مهم :  افزایش تعداد دانش آموزان فقط در اردوهای درون شهرستانی و با مجوز اداره آموزش و پرورش، امکان پذیر است.

نکات قابل توجه در ورود اطلاعات به نمون برگ :
* برایی جلوگیری از بروز مشکل در روند ثبت اطلاعات ، لازم است گزینه ها از بالا به پایین تکمیل گردند.

** اگر در هنگام ثبت اطلاعات پیغام خطایی مشاهده شد ممکن است از عدم رعایت نکات بالا باشد.
*** تأیید نهایی اطلاعات ثبت شده به منزله تأیید رعایت همه موارد عنوان شده در بالا، در اردوی مورد نظر می باشد.
نکته مهم: کد رهگیری صادر شده پس از ثبت نهایی باید به عنوان شماره مجوز، در ذیل برگ مجوز اردو درج گردد.( همه اردوها اعم از درون یا برون منطقه ای و برون استانی)
بدیهی است مجوزهای فاقد کد رهگیری از نظر کارشناسی اردوهای اداره کل نا معتبر است.

منظور از منطقه ، محدوده مدیریت یا اداره آموزش و پرورش می باشد. لذا مدیران مدارس اردو و بازدیدهایی که در این محدوده انجام می گیرد را خود باید در سامانه ثبت نموده ، کد رهگیری را به کارشناس اداره تحویل نمایند.( محدوده درون منطقه ای برای مدارس نواحی چهارگانه شیراز شامل کل محدوده ی شهر شیراز می گردد) اردو یا بازدید خارج از این محدوده باید با مجوز مدیریت یا ادارات آموزش و پرورش و ثبت توسط کارشناس اداره انجام شود.

قابل توجه مدیران محترم:
لازم است برای استفاده از اردوگاههای دانش آموزی به عنوان محل برگزاری اردو، قبل از ثبت اطلاعات با پذیرش اردوگاه تماس گرفته
و نوبت دریافت گردد.
بدیهی است هریک از اردوگاههای استان بر اساس جدول بازدید خود به صورت مستقل نوبت دهی نموده و مبالغی را به عنوان ورودی
دریافت می نمایند.
یاد آوری: ثبت اطلاعات این گونه اردوها بدون هماهنگی با اردوگاههای دانش آموزی هیچگونه حقی را جهت استفاده از اردوگاه برای
مدارس ایجاد نمی کند.

راهنمای استفاده از سامانه

تغییر قالب صفحه